Saturday, June 15, 2024
A- A A+

Grade Level Access and Registration

G9 Cambridge and MOET Grade Equivalency

GRADE EQUIVALENCY 

 

GRADING EQUIVALENCY TABLE – GRADES 9-12

Thang điểm của Việt Nam /Vietnamese
Grading Scale

Tỷ lệ % tương đương /Equivalent Percentage

Thang điểm tương đương của Cambridge Checkpoint /
Cambridge Grading Scale

Xếp loại của Việt Nam /Vietnamese
Ranking Scale

Xếp loại tương đương của Cambridge /
Cambridge
Ranking Scale

10

91% - 100%

A*

Xuất sắc

Outstanding

9

80% - 90%

A

Xuất sắc

Outstanding

8

70% - 79%

B

Giỏi

Very good

7

55% - 69%

C

Khá

Good

6

40% - 54%

D

Khá

Average

5

30% - 39%

E

Trung bình

Pass

4

20% - 29%

F

Không đạt

Unsatisfactory

3

11% -19%

G

Không đạt

Unsatisfactory

2

6% - 10%

G

Không đạt

Unsatisfactory

1

1% - 5%

G

Không đạt

Unsatisfactory

0

0

U

Điểm liệt

Ungraded

Copyright © 2020 - 2030 Fritz Eugene Bansag, All rights reserved.